Յօդուածագիրներու ուշադրութեան

«Բազմավէպ» հայագիտական հանդէսը հիմնուած 1843ին, պաշ­տօնաթերթն է Մխիթարեան Միաբանութեան եւ լոյս կ՚ըն­ծա­յուի Սուրբ Ղազարի Հայկա­կան Ճեմարանի կողմէ:

«Բազմավէպ»ը կ՚ընդգրկէ պատմական, բանասիրական, եկե­ղեցական, լեզուական, գրական եւ հայ արուեստի վերաբերեալ ու­սում­նասիրութիւններ եւ ա՛յլ բնոյթով նիւթեր:

Յօդուածները կ՚ընդունուին Հայերէն, Անգլերէն, Ֆրանսե­րէն եւ Իտալերէն լեզուներով:

Նա­խա­պայ­ման է որ «­Բազ­մա­վէպ»ի խմբագրութեան ա­ռա­ջար­կո­ւած յօ­դո­ւած­նե­րը ըլ­լան ան­տիպ եւ ա՛յլ տեղ ղրկո­ւած չըլ­լան հրա­տա­րա­կու­թեան հա­մար:

Յօդուածները նախընտրաբար 20-25 մեքենագրուած էջ ըլլան: Աշ­խա­տա­կ­ցութիւնները կ՚ընդունուին համակարգչային շարուածքով:

Ամէն յօդուած հարկ է որ ունենայ նաեւ ամ­փո­փում մը` նախընտրաբար Ֆրանսերէն եւ կամ Անգլերէն կամ Իտալերէն, իսկ օտարալեզու յօդուածները՝ Հայերէն լեզուով:

Հայագիր յօդուածները «Բազմավէպի» մէջ կը հրատարա­կուին դասական հայերէն ուղղագրութեամբ:

Խմբագրութիւնը յօդուածագիրներուն կը թողու արտայայ­տուած կարծիքներուն պատասխանատուութիւնը, գնահատելով հանդերձ կատարուած աշխատանքի արժէքը:

Յօդուածներ եւ ա՛յլ թղթակցութիւններ պէտք է ուղար­կուին հետեւեալ հասցէով.

 

 

Revue "Bazmavep"

Isola di S. Lazzaro degli Armeni

30126 LIDO - VENEZIA (ITALIA)

E-mail: bazmavep@yahoo.com

Pages