Հայ գրականութիւնն իտալերէնի թարգմանուած 1991-2012

Ամփոփում  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

ՍՕՆԱ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ

ԻՏԱԼԵՐԷՆԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԱԾ 1991-2012

 

Վեր­ջին տա­րի­նե­րին թարգ­մա­նա­բա­նու­թիւ­նը բախ­ւում է եր­­կա­կի մի ի­րա­վի­ճա­կի. մի կող­մից թարգ­ման­չա­կան հե­տա­զօ­տու­­թիւն­նե­րը սկսել են վա­յե­լել ան­նա­խա­դէպ յա­ջո­ղու­թիւն, քա­նի որ թարգ­մա­նու­թիւ­նը դար­ձել է մեր ժա­մա­նա­կա­կից միջմ­շա­կու­թա­յին աշ­խար­հում փոխ­յա­րա­բե­րո­ւե­լու ար­գա­սա­ւոր մի­ջոց, միւս կող­մից լե­զո­ւա­բա­նու­թիւն, հա­մե­մա­տա­կան ​​գրա­կա­նու­թիւն, մար­դա­բա­նու­թիւն, հո­գե­բա­նու­թիւն, հա­սա­րա­կա­գի­տու­թիւն, քա­ղա­քա­գի­տու­թիւն եւ այլ ա­ռար­կա­նե­րով զբա­ղո­ւող գիտ­նա­կան­նե­րը սկսել են հե­տաքրք­րո­ւել թարգ­մա­նա­բա­նու­թեամբ եւ հե­տաքն­նել թարգ­մա­նա­բա­նա­կան ե­րե­ւոյթ­նե­րը նոր տե­սան­կիւն­նե­րից: Թարգ­մա­նա­բա­նու­թեան տե­սու­թեան մեջ այժմ խօս­ւում է յետ-թարգ­մա­նա­բա­նա­կան (post-translation) շրջա­նի մա­սին, ո­րը թարգ­­­մա­նու­թիւ­նը չի դի­տում իբ­րեւ տեքս­տե­րը մի լե­զո­ւից մեկ այլ լե­զու փո­խադ­րե­լու պար­զու­նակ մի­ջոց, այլ անդ­րա­դառ­նում է ե­րե­ւոյ­թի մի­ջա­ռար­կա­յա­կան բնոյ­թին:

Վի­ճա­կագ­րու­թեան նպա­տա­կով ԵՈՒՆԵՍԿՈն ի­րա­կա­նաց­նում է Ա­րե­ւե­լեան հա­րե­ւա­նու­թեան երկր­նե­րի թարգ­մա­նա­կան գրա­կա­նու­թեան քար­տէ­զագ­րում, ու­սում­նա­սի­րե­լով հա­յե­րէ­նից, վրա­ցե­րէ­նից եւ ուկ­րաի­նե­րէ­նից կա­տա­րո­ւած թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րը Եւ­րո­միու­­թեան 8 եւ Ա­րե­ւե­լեան հա­րե­ւա­նու­թեան 2 լե­զու­նե­րով վեր­ջին քսան տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում: Վերջ­նա­կան ամ­փոփ տե­ղե­կոյ­թը, ազ­գա­յին կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րին, Եւ­րո­միու­թեան կա­ռոյց­նե­րին եւ մի­ջազ­գա­յին այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րին ուղ­ղո­ւած ման­րա­մասն ա­ռա­ջար­կու­թիւն­նե­րի հետ մէկ­տեղ կը կազ­մի ԵՈՒՆԵՍԿՈյի ծրագ­րի հիմ­նա­կան ար­դիւն­քը:

12.00€
Հատոր  
Էջեր  
22
Լեզու  

Pages