Repos du P. Vrtanes Vrd. Oulouhodjian (1939-2010)

հայ ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւն,Մ­խի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան պատ­մու­թիւն, ծէ­սի մա­սին եր­կու խօսք եւ ի վեր­ջոյ շա­րա­կա­նի մը կեն­դա­նի կա­տա­րու­մով կ­՚ա­ւար­տէ իր ե­լոյ­թը, հրա­ւի­րե­լով դէ­պի թան­գա­րան: Մա­նուկ­նե­րու հան­դէպ յա­տուկ գո­րով, մե­ծե­րու եւ պաշ­տօ­նա­տար ան­ձե­րու հետ ան­մի­ջա­կան ու սի­րա­լիր, բազ­մա­հա­զար զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու մօտ տպա­ւո­րո­ւած կը մնայ այդ կար­ճա­հա­սակ, ճա­ղատ, խիտ մօ­րու­քով վա­նա­կա­նը, որ միշտ կը կա­տա­կէր ը­սե­լով, թէ տի­պար օ­րի­նակ է հա­յոց շի­կա­հեր, բարձ­րա­հա­սակ եւ կա­պու­տա­չեայ ա­րիա­կան ցե­ղին:

Միա­ժա­մա­նակ, որ­պէս Դա­սա­պետ կար­գո­ւած Հ. Հ­մա­յեակ Աբ­բա­հօր­մէն, ծի­սա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը պայ­ծա­ռաց­նէ իր գեղ­գե­ղուն ձայ­նով, հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ շա­րա­կան­նե­րու վա­նա­կան ա­ւան­դա­կան ե­ղա­նակ­նե­րու նա­խան­ձախն­դիր կա­տա­րո­ղու­թեամբ, պահ­պա­նե­լով եւ փո­խան­ցե­լով յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րուն:

Այս մտա­հո­գու­թիւնն է, որ մղեց զինք յանձն առ­նե­լու, թէեւ ար­դէն վա­տա­ռողջ, եր­բեմն նոյ­նիսկ ցա­ւա­գար, ար­դիա­գոյն մի­ջոց­նե­րով ձայ­նագ­րել հայ ա­ւան­դու­թեան այս գո­հար­նե­րը: Այն ինչ որ կ­՚ար­ձա­նագ­րո­ւէր սե­րու­նե­րու սրտի եւ ա­կան­ջի յի­շո­ղու­թեան մէջ, հի­մա ու­նինք խտաս­կա­ւա­ռակ­նե­րու վրայ դրոշ­մո­ւած, յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րուն եւ բո­լոր հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րուն տրա­մադ­րե­լի:

Ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի կտրուկ անկ­ման հե­տե­ւան­քով հի­ւան­դա­նոց տե­ղա­փո­խո­ւե­լով, բժիշկ­նե­րը յայտ­նա­բե­րե­ցին բա­րո­րակ ու­ռուցք գլխու­ղե­ղի մէջ, որ սա­կայն շատ մեծ­ցած էր եւ կը ճնշէր ու­ղե­ղին վրայ: Եր­կա­րա­տեւ վի­րա­հա­տու­թե­նէ ետք, կեան­քը եր­կա­րե­ցաւ, սա­կայն ան­շար­ժա­ցած, ա­նո­ւա­սայ­լա­կի վրայ կամ ան­կող­նա­յին վի­ճա­կով:

Շուրջ եր­կու տա­րի եղ­բայ­րա­կից­նե­րու ջերմ ու գուր­գու­րոտ խնամ­քով ապ­րե­ցաւ կեան­քի վեր­ջա­լոյ­սը Ս. Ղա­զա­րի մէջ, եւ 71 տա­րե­կան հա­սա­կին, 2010 Մա­յիս 24ին, ա­ւան­դեց աս­տուա­ծա­հա­ճոյ հո­գին Վե­նե­տի­կի Ս. Յով­հան­նէս եւ Ս. Պօ­ղոս հի­ւան­դա­նո­ցը, ուր տե­ղա­փո­խո­ւած էր վեր­ջին օ­րե­րու ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի ծան­րաց­ման պատ­ճա­ռով:

Հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ Ս. Ղա­զար վա­նա­կան գե­րեզ­մա­նո­ցին մէջ, Հինգ­շաբ­թի, 27 Մա­յիս 2010ին, եղ­բայ­րա­կից­նե­րու, հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ նախ­կին սա­նե­րու հոծ բազ­մու­թեան ա­ղօթք­նե­րով:

Volume  
Category