Repos du P. Vrtanes Vrd. Oulouhodjian (1939-2010)

 

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ

ՀԱՅՐ ՎՐԹԱՆԷՍ ՎՐԴ. ՈՒԼՈՒՀՈՃԵԱՆԻ

(1939-2010)

 

 

24 Մա­յիս 2010:

Գար­նա­նա­յին վաղ ա­ռա­ւօ­տեան, դա­մաս­կեան վար­դե­րու բոյ­րով ո­ղո­ղո­ւած էր Ս. Ղա­զա­րի պար­տէ­զը, ուր ժրա­ջան վա­նա­կան­ներ ըն­տիրն ու ճիշտ ժա­մա­նա­կի­նը կը հա­ւա­քէին...

Աս­տու­ծոյ հրեշ­տակն ալ շրջե­լով Ադ­րիա­կա­նի լճա­կին վրայ, ի­ջաւ՝ ե­րա­նա­ւէտ հայ­րե­նիք ա­ռաջ­նոր­դե­լու, երկ­նա­յին խնճոյ­քին 

Volume  
Category  

Pages